Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

3056 20bd 500
Moje
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

November 10 2016

Reposted frompomsa pomsa
2632 2d14 500
Reposted fromarwen arwen

October 28 2016

8669 3fc9
Reposted frommrzonka mrzonka

September 24 2016

September 20 2016

8522 3f2e 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife

September 16 2016

3901 7093
Reposted fromQualinestii Qualinestii

September 15 2016

7247 80bb 500
Jakub Żulczyk "zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromsecretoflife secretoflife

September 13 2016

Reposted fromshakeme shakeme

August 29 2016

5761 ec0b

August 21 2016

4626 b1c0 500
Reposted fromQualinestii Qualinestii

August 15 2016

Reposted fromberry-girl berry-girl

August 11 2016

1570 a0ad 500
#tb
Reposted fromsecretoflife secretoflife

August 04 2016

Reposted fromshakeme shakeme

August 03 2016

Reposted fromshakeme shakeme

July 29 2016

July 23 2016

7381 00f0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakaffeetier kaffeetier

July 20 2016

Ludzie czekają przez całe życie. Czekają na lepsze czasy, czekają na śmierć. Czekają w kolejce, żeby kupić papier toaletowy. Czekają w kolejce po pieniądze. A jak nie mają szmalu, to czekają w jeszcze dłuższych kolejkach po zasiłek. Człowiek czeka, żeby położyć się spać, i czeka, żeby się obudzić. Czeka, żeby się ożenić, i czeka, żeby się rozwieść. Czeka na deszcz, czeka, aż przestanie padać. Czeka na posiłek, a kiedy go zje, czeka na następny. Czeka w poczekalni u psychiatry razem z bandą pomyleńców i sam nie wie, czy jest jednym z nich.

— Charles Bukowski
Reposted frompuszdebaton puszdebaton
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl